TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 683/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎTRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢITỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaLuật Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và lý lẽ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của cơ quan chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm trước đó và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định tương quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 mon 10 năm 2017 của bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hướngdẫn nghiệp vụ về điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về hướngdẫn thi hành một vài quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng tư năm2018 của cơ quan chính phủ về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào giảiquyết giấy tờ thủ tục hành chính;

Căn cứ đưa ra quyết định số 155/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của cục Giao thông vận tải đường bộ về việc ra mắt thủ tụchành bao gồm mới ban hành, được sửa đổi, bửa sung, núm thế, bãi bỏ trong lĩnh vựcđường bộ thuộc phạm vi chức năng cai quản của Bộ giao thông vận tải;

Theo đề xuất của giám đốc Sở Giaothông vận tải đường bộ tại Công văn số 296/SGTVT-VP ngày thứ 8 tháng 3 năm 2022.

Bạn đang xem: Trung tâm hành chính công tỉnh thừa thiên huế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo quyết định này Danh mục giấy tờ thủ tục hành thiết yếu mới ban hành (14 TTHC),được sửa đổi, bổ sung cập nhật (05 TTHC) và bị huỷ bỏ (01 TTHC) trong nghành nghề dịch vụ đường bộthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh quá Thiên Huế (CóDanh mục TTHC kèm theo).

Điều 2. SởGiao thông vận tải đường bộ có trách nhiệm:

1. Update các giấy tờ thủ tục hành chínhđược ra mắt vào khối hệ thống thông tin giấy tờ thủ tục hành bao gồm tỉnh vượt Thiên Huế theođúng quy định; vào thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực,trình chủ tịch UBND tỉnh giấc phê duyệt quy trình nội bộ xử lý các TTHCliên quan, ngừng việc cấu hình thủ tục hành chủ yếu trên phần mềm hệ thốngxử lý dịch vụ công tập trung.

2. Niêm yết, công khai minh bạch theo quy địnhcác thủ tục hành thiết yếu đã được ban hành tại ra quyết định này cố nhiên nội dungchi máu tại đưa ra quyết định số 155/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của bộ Giaothông vận tải.

3. Triển khai thực hiện giải quyếtcác TTHC liên quan theo hướng dẫn tại ra quyết định này kèm theo những nội dung đãđược Bộ giao thông vận tải vận tải công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia(https://dichvucong.gov.vn/) và ủy ban nhân dân tỉnh công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) theo quy định.

Điều 3. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Thay thế các thủ tục hành chủ yếu số23, 62 với 63 trên phụ lục của đưa ra quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm2020 của quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh về việc ra mắt Danh mục thủ tục hànhchính chuẩn chỉnh hóa ở trong thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải đường bộ tỉnh ThừaThiên Huế.

Thay thế những thủ tục hành chủ yếu số02, 03 và bến bãi bỏ giấy tờ thủ tục hành chủ yếu số 01 trên phụ lục của đưa ra quyết định số2107/QĐ-UBND ngày 18 mon 8 năm 2020 của chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh về việccông bố thủ tục hành bao gồm được sửa đổi trong lĩnh vực đường cỗ thuộc thẩmquyền xử lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh thừa Thiên Huế.

Điều 4. ChánhVăn chống Ủy ban dân chúng tỉnh, người đứng đầu Sở giao thông vận tải vận tải; Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị chức năng và những tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

địa điểm nhận: - Như Điều 4; - viên KSTTHC (VP chính phủ); - CT, cùng PCT ubnd tỉnh; - những PCVP ubnd tỉnh; - TTPVHCC, Cổng TTĐT, CV: GT; - Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Hải Minh


DANH MỤC

THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ trong LĨNH VỰCĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THỪA THIÊNHUẾ(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 17tháng 3 năm 2022 của quản trị UBND tỉnh thừa Thiên Huế)

1. Hạng mục thủtục hành bao gồm mới ban hành trong nghành nghề dịch vụ đường cỗ thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở giao thông vận tải

STT

Số làm hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Thời hạn xử lý (ngày làm cho việc)

Cách thức và vị trí thực hiện

Phí, lệ mức giá (nếu có)

Tên văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật pháp luật nội dung sửa đổi, vấp ngã sung

Cơ quan liêu thực hiện

1

1.010707

Gia hạn thời gian lưu hành tại nước ta cho phương tiện của các nước triển khai các Hiệp định size ASEAN về vận tải đường cỗ qua biên giới

02 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ hợp quy định

Nộp hồ sơ trực tiếp trên Trung tâm phục vụ hành bao gồm công tỉnh, số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Không

Sở GTVT

2

1.010708

Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải đường bộ hành khách cố định và thắt chặt giữa Việt Nam, Lào với Campuchia

02 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thích hợp quy định

- Nộp làm hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ thương mại bưu chính công ích đến Trung tâm giao hàng hành bao gồm công thức giấc (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Nộp làm hồ sơ trực con đường trên Cổng thương mại dịch vụ công quá Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng thương mại dịch vụ công nước nhà (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

3

1.010709

Ngừng khai thác tuyến, dứt phương tiện chuyển động trên tuyến vận tải đường bộ hành khách thắt chặt và cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm việc, tính từ lúc ngày dìm đủ hồ sơ phù hợp quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính hoạt động công ích đến Trung tâm giao hàng hành thiết yếu công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Nộp làm hồ sơ trực con đường trên Cổng thương mại & dịch vụ công thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

4

1.010710

Điều chỉnh gia tốc chạy xe cộ trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày dìm đủ hồ sơ vừa lòng quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính hoạt động công ích đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giấc (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, tp Huế).

Xem thêm: Ngỡ Ngàng Những Bản Sao Của Người Nổi Tiếng Giống Đến Ngỡ Ngàng

- Nộp hồ sơ trực tuyến đường trên Cổng dịch vụ công quá Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ thương mại công giang sơn (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

5

1.001023

Cấp giấy phép liên vận giữa vn và Campuchia

02 ngày làm cho việc, kể từ ngày dìm đủ hồ sơ vừa lòng quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm ship hàng hành chủ yếu công thức giấc (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Nộp làm hồ sơ trực tuyến đường trên Cổng thương mại & dịch vụ công quá Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công giang sơn (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

6

1.010711

Cấp lại bản thảo liên vận giữa việt nam và Campuchia

02 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày nhấn đủ hồ sơ thích hợp quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu chính hoạt động công ích đến Trung tâm giao hàng hành thiết yếu công tỉnh giấc (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Nộp làm hồ sơ trực tuyến đường trên Cổng dịch vụ công vượt Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ thương mại công đất nước (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

7

1.002046

Gia hạn thời hạn lưu hành tại vn cho phương tiện của những nước thực hiện Hiệp định GMS

02 ngày làm việc, kể từ ngày dấn đủ hồ nước sơ đúng theo quy định

Nộp hồ sơ trực tiếp trên Trung tâm giao hàng hành chủ yếu công tỉnh, số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, tp Huế.

Không

Sở GTVT

8

1.001577

Gia hạn thời gian lưu hành tại nước ta cho phương tiện đi lại của Campuchia

02 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày dìm đu hồ nước sơ đúng theo quy định

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành thiết yếu công tỉnh, số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

Không

Sở GTVT

9

1.002286

Gia hạn thời gian lưu hành tại vn cho phương tiện của Lào, Campuchia

02 ngày làm việc, kể từ ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ hòa hợp quy định

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm ship hàng hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, tp Huế.

Không

Sở GTVT

10

1.002268

Đăng ký khai thác tuyến vận tải đường bộ hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

02 ngày làm cho việc, kể từ ngày dấn đủ hồ sơ phù hợp quy định

- Nộp làm hồ sơ trực tiếp hoặc qua thương mại & dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm ship hàng hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, tp Huế).

- Nộp làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng thương mại & dịch vụ công tổ quốc (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

11

1.002861

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ thế giới giữa vn và Lào

02 ngày làm cho việc, kê từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ thích hợp quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ thương mại bưu chính hoạt động công ích đến Trung tâm phục vụ hành chủ yếu công thức giấc (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, tp Huế).

- Nộp hồ sơ trực tuyến đường trên Cổng dịch vụ công quá Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng thương mại & dịch vụ công non sông (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

12

1.002859

Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ thế giới giữa vn và Lào

02 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày dìm đủ hồ nước sơ thích hợp quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm ship hàng hành chủ yếu công thức giấc (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, tp Huế).

- Nộp làm hồ sơ trực tuyến đường trên Cổng thương mại & dịch vụ công quá Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ thương mại công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

13

1.002877

Cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào cùng Campuchia

02 ngày làm cho việc, kể từ ngày dấn đủ hồ sơ vừa lòng quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm giao hàng hành chủ yếu công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, tp Huế).

- Nộp làm hồ sơ trực đường trên Cổng thương mại dịch vụ công vượt Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công nước nhà (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

14

1.002869

Cấp lại bản thảo liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Không

Sở GTVT

2. Hạng mục thủtục hành chủ yếu được sửa đổi, bổ sung cập nhật trong nghành nghề đường cỗ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở giao thông vận tải vận tải

STT

Số làm hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Thời hạn xử lý (ngày làm cho việc)

Cách thức và vị trí thực hiện

Phí, lệ tầm giá (nếu có)

Tên văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật cách thức nội dung sửa đổi, bổ sung

Cơ quan liêu thực hiện

1

1.002063

Gia hạn thời gian lưu hành tại nước ta cho phương tiện đi lại của Lào

02 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hòa hợp quy định

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua thương mại dịch vụ bưu chính hoạt động công ích đến Trung tâm giao hàng hành chủ yếu công tỉnh giấc (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, tp Huế).

- Nộp làm hồ sơ trực đường trên Cổng thương mại & dịch vụ công vượt Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng thương mại dịch vụ công nước nhà (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

2

1.002856

Cấp giấy tờ liên vận giữa nước ta và Lào

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định

Không

Sở GTVT

3

1.002852

Cấp lại bản thảo liên vận giữa việt nam và Lào

02 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ thích hợp quy định

Không

Sở GTVT

4

2.001963

Chấp thuận thiết kế cùng thời gian với cấp thủ tục phép xây đắp xây dựng công trình thiết yếu vào phạm vi đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường đi bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai quật thuộc phạm vi cai quản của Bộ giao thông vận tải vận tải

04 ngày thao tác (hoặc 10 ngày có tác dụng việc), kể từ ngày thừa nhận đủ hồ sơ hòa hợp quy định

Không

Sở GTVT

5

2.001915

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, thuận tình xây dựng cùng thời khắc với cấp giấy phép kiến tạo xây dựng công trình xây dựng thiết yếu trong phạm vi bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông đường đi bộ của quốc lộ, đường đi bộ cao tốc đang khai quật thuộc phạm vi thống trị của Bộ giao thông vận tải vận tải

5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị gia hạn

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ thương mại bưu chính hoạt động công ích đến Trung tâm ship hàng hành bao gồm công thức giấc (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế).

- Nộp hồ sơ trực tuyến đường trên Cổng thương mại dịch vụ công quá Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ thương mại công tổ quốc (https://dichvucong.gov.vn).

Không

Sở GTVT

3. Danh mục thủtục hành thiết yếu được huỷ bỏ trong nghành nghề đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở giao thông vận tải vận tải

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên giấy tờ thủ tục hành thiết yếu được bến bãi bỏ

Tên VBQPPL nguyên lý nội dung kho bãi bỏ

1

2.001921

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông đường đi bộ của quốc lộ, đường đi bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi thống trị của Bộ giao thông vận tải vận tải