Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 1

No. Word Pronunciation Type Meaning
$index + 1 x.Word x.Pronunciation x.Wordtypes x.meaning

II. GRAMMAR:

A. The present simple ( Thì bây giờ Đơn)

1. Định nghĩa thì bây giờ đơn

Thì lúc này đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là 1 trong những thì biểu đạt một hành vi chung chung, bao quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 chương trình mới unit 1

2. Cách sử dụng thì bây giờ đơn

Cách dùng thì lúc này đơn

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành vi lặp đi lặp lại trong hiện tại tại

Chân lý, thực sự hiển nhiên

Sự việc xẩy ra trong tương lai. Biện pháp này thường vận dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc chiến lược đã được cố định và thắt chặt theo thời hạn biểu.

Sử dụng trong câu đk loại 1.

Sử dụng trong một số cấu trúc khác

3. Công thức thì hiện tại đơn

*

4. Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ đơn

+ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, từng năm)

+ Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / hai lần/ bố lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

B. The present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)

1. Bí quyết :

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O

Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O

Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

2. Vệt hiệu phân biệt thì lúc này tiếp diễn:

Thì hiện nay tại tiếp nối trong câu thường có những cụm từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.…

3.Cách dùng:

+ diễn tả hành rượu cồn đang ra mắt và kéo dãn dài trong hiện tại. 

EX: She is going lớn school at the moment.

Xem thêm: Đh Tôn Đức Thắng - Hệ Thống Thông Tin Sinh

+ dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. 

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

+ cần sử dụng để mô tả một hành vi sắp xảy ra sau đây theo kế hoạch đã định trước 

Ex: I am flying lớn Moscow tomorrow.

+ biểu đạt sự không bằng lòng hoặc phàn nàn về việc nào đấy khi trong câu tất cả “always”.

Ex: She is always coming late.

Note : Không cần sử dụng thì hiện nay tại tiếp tục với những động từ chỉ tri giác, dấn thức như : to be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, lượt thích , want , glance, think, smell, love, hate…