MỘT NGƯỜI ĐI XE ĐẠP TRONG 3 GIỜ ĐẦU

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu

*

một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờđầu mỗi giờ đi được12,5km ,trong nhì giờ sau từng giờ đi được 13,75km.hỏi trên cả quãng mặt đường trung bình từng giờ fan đó đi được mấy km?


*

1 tín đồ đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu ,mỗi tiếng đi được 12,5km .trong 2 giờ sau từng giờ đi được 13,75km.hỏi bên trên cả quãng đường ,trung bình mỗi giờ fan đó đi được từng nào km?


*

3 giờ đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


3 giờ đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5km ; trong 2 tiếng đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75km.Hỏi bên trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được từng nào ki lô mét


Số giờ tín đồ đó đi xe đạp điện là :

3 + 2 = 5 ( giờ )

Số ki-lô-mét người đó đi được là :

12,5 + 13,75 = 26,25 ( km )

Trung bình từng giờ người đó đi được là:

26,25 : 5 = 5,25 ( km )

Đáp số : 5,25 km

Nhớ t i c k mang lại miik nhé


Một tín đồ đi xe đạp trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 12,5km trong2 tiếng sau, mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình từng giờ người đó đi được bao nhiêu km


3 tiếng đầu người đi xe đạp đó đi được :

12,5×3=37,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">12,5×3=37,5(km)

2 tiếng sau fan đi xe đạp đóđi được :

13,75×2=27,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13,75×2=27,5(km)

Trung bình mỗi giờ fan đi xe đạp đó đi được :

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số :13km" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13km


Xem thêm:

Trong bố giờ đầu đi được số kilomet là

(12,5.3=37,5left(km ight))

Trong nhì giờ sau đi được số kilomet là

(13,75.2=27,5left(km ight))

Trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ fan đó đi được số lượng km là

(left(37,5+27,5 ight):left(2+3 ight)=13left(km ight))


Một fan đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km

3 giờ đồng hồ đầu fan đi xe đạp đó đi được :

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

2 tiếng sau người đi xe đạp điện đóđi được :

(13,75 imes2=27,5left(km ight))

Trung bình từng giờ fan đi xe đạp điện đó đi được :

(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))

Đáp số : (13km)


Một tín đồ đi xe đạp điện trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ bạn đó đi được bao nhiêu km


Một fan đi xe đạp trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ người đó đi được từng nào km


3 tiếng đầu tín đồ đi xe đạp đó đi được :

12,5×3=37,5(km)12,5×3=37,5(km)

2 giờ đồng hồ sau fan đi xe đạp điện đóđi được :

13,75×2=27,5(km)13,75×2=27,5(km)

Trung bình mỗi giờ bạn đi xe đạp điện đó đi được :

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số :13km


Một bạn đi xe đạp trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 giờ sau , mỗi giờ đi được 14,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km


(3)giờ đầu bạn đó đi được quãng con đường là:

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

(2)giờ sau tín đồ đó đi được quãng mặt đường là:

(14,75 imes2=29,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

(left(37,5+29,5 ight)divleft(3+2 ight)=13,4left(km ight))


giải:

trong 3 giờ đầu tín đồ đó đi được số ki-lô-mét là:

3x12,5=37,5(km)

Trong 2 giờ sau,mỗi giờ đồng hồ đi được số ki-lô-mét là:

2x14,75=29,5(km)

Trung bình từng giờ tín đồ đó đi đc số ki-lô-mét là:

(37,5+29,5):(3+2)=13,4(km)

ĐS:13,4 km

Chúc bàn sinh hoạt tốt!


Một fan đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng đồng hồ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ fan đó đi được từng nào km ?


quang dg di vào 3h dau;

3x12,5 = 37,5km

quang dg di vào 2h sau;

2x 13,75 = 27,5km

tb moi gio di dc la;

(37,5+27,5):5 = 13km/h


3giờ đầu người đi xe đạp đó đi được :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2giờ sau fan đi xe đạp điện đóđi được :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ người đi xe đạp đó đi được :

( 37,5 + 27,5 ) : (3 + 2 ) = 13 ( km )

Đáp số : 13 km


Một tín đồ đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5km; trong 2 tiếng sau, mỗi giờ đi được 13,75km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ bạn đó đi được bao nhiêu ki – lô – mét?