BÀI TẬP CÂU BỊ ĐÔNG THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Dưới đó là tổng hợp kỹ năng về cấu trúc, bí quyết bài tập về câu bị động (Passive voice) với ví dụ minh hoạ về câu bài tập


Câu bị động (Passive voice) là gì?

*

Câu tiêu cực (Passive Voice)được hiểu đơn giản và dễ dàng câu được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người sử dụng (ở đấy là tân ngữ O) chịu tác động ảnh hưởng của hành vi hơn là bản thân hành động đó.

Vous lisez ce: Bài tập câu bị đông thì quá khứ đơn

Ví dụ về câu bị động:

"Tôi ăn uống táo."là câu chủ động

I eat an apple.

Tôi là công ty từ, là chủ thể của hành động

Táo là đối tượng người sử dụng được tác động

Ở câu thụ động hay passive voice: quả táo được nhất mạnh khỏe và được đưa nên quản lý ngữ

Khi đó câu tiêu cực được viết lại thành:

Quả apple được ăn bởi tôi.

An táo khuyết is eaten by me.

*

Thời (thì) của động từ nghỉ ngơi câu bị động (Passive voice)phải tuân thủ theo đúng thời của hễ từ sinh hoạt câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động(Passive voice)

Câu nhà động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của cồn từ “to be” + Động từ sinh hoạt dạng phân từ 2)

Dưới đó là công thức đưa từ câu dữ thế chủ động (active voice) sang trọng câu tiêu cực (passive voice) tổng quát

*
Công thức chuyển từ câu dữ thế chủ động (active voice) sang câu thụ động (passive voice) cụ thể cho từng thì

Công thức gửi câu chủ động sang câu bị động(Passive voice)các bạn làm việc theo bảng dưới đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going khổng lồ + V-infi + O

S + am/is/are going khổng lồ + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đây là cách gửi từ thể dữ thế chủ động sang thể bị động cho 12 dạngthì trong tiếng Anh.

Chú ý: Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia hễ từ “to be” theo như đúng dạng thì đó.

Chúng ta vẫn đảm bảo an toàn nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, hễ từ to lớn BE được phân chia ở dạng số nhiều...

Ví dụ về câu bị động và câu dữ thế chủ động (passive voice)

Weplanteda treein the garden.(Chúng tôi sẽ trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

A treewasplantedin the garden (by us).(Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) lưu giữ ý: “By us” bao gồm thểbỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là các loại động từ tất cả 2 tân ngữ, mong nhấn mạnh vào tân ngữ nào fan ta chuyển tân ngữ kia lên quản lý ngữ nhưng thường thì chủ ngữ hợp lý của câu bị động(Passive voice) là tân ngữ loại gián tiếp.

Ví dụ về câu bị động:

Trong câu nhà động này có hai tân ngữ là him và a book

I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

Lưu ý về chủ từ vào câu tiêu cực (passive voice)

1.Nếu S trong câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc

Những công ty từ (S) này khi chuyển sang câu tiêu cực (passive voice)

=> bọn chúng được loại bỏ trong câu bị động(Passive voice)

Ví dụ về nhà từ vào câu công ty động:

Someone stole my motorbike last night.

(Ai đó đem trộmxe máy của tôiđêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night.

(Xe máy của tôiđã bị đem trộmđêm qua.)

2.Nếu là bạn hoặc thiết bị trực tiếp khiến ra hành động thì sử dụng 'by', cơ mà gián tiếp tạo ra hành vi thì cần sử dụng 'with'

Cách biến đổi câu chủ động (active voice) thanh lịch câu thụ động (passive voice)

*

Ví dụ áp dụng với động từ "buy" (mua) đã giúp chúng ta có mẫu nhìn chi tiết về bài toán chuyển thanh lịch câu bị động

Dạng thì

Thể chủ động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì bây giờ tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì hiện tại hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện tại tại xong tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì vượt khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá thiết bị tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ xong xuôi tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước thay đổi từ câu chủ động sang câu bị đông(Passive voice)

Bước 1:Xác định tân ngữ trong câu chủ động (Active voice), chuyểntân ngữ thành chủ ngữ câu bị động(Passive voice)

Bước 2:Xác định thì (tense) vào câu chủ động rồi chuyển động từ về thể thụ động như khuyên bảo ở trên.

Bước 3:Chuyển đổi nhà ngữ vào câu chủ động thành tân ngữ thêm“by”phía trước.

Những nhà ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ về vấn đề chuyển câu chủ động sang câu bị động:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to his birthday các buổi tiệc nhỏ last night.

➤ Fiona was invented khổng lồ John's birthday tiệc ngọt last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

Phân biệt phương pháp dùng by với with vào câu bị động

*

Nếu là fan hoặc trang bị trực tiếp gây ra hành động thì sử dụng ‘by’, con gián tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

(Dùng with bởi vì gun không phải là chủ từ trực tiếp gây ra hành vi trong câu, nó chỉ con gián tiếp qua tay người thợ săn)

The rabbit was shot by the hunter.

(Dùng by cũng chính vì hành động phun được tạo ra trực tiếp bởi tín đồ săn - hunter)

Lưu ý khi đưa sang câu tiêu cực (Passive voice):

1.Những nội rượu cồn từ (Động từ ko yêu ước 1 tân ngữ nào) khôngđược phép đưa sang câu bị động

Ví dụ:My leg hurts.

*

2.Khủ ngữ chịu trách nhiệm chính cho hành vi cũng ko được chuyển thành câu bị động(Passive voice)

The UStakes charge

(Nước Mỹ thừa nhận lãnh trách nhiệm)

Nếu là người hoặc đồ gia dụng trực tiếp tạo ra hành động thì sử dụng by mà lại nếu là đồ dùng gián tiếp tạo ra hành động thì cần sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Khổng lồ be/to get + P2 hoàn toàn không có nghĩa thụ động mà sở hữu 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà công ty ngữ đang gặp phải.

Could you please check my mailboxwhile I am gone.

Hegot lostin the maze of the town yesterday.

Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy

The little boygets dressedvery quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, Iwill be donewhen I finish tightening these bolts.

4. Hầu như sự biến đổi về thời và thể đều nhằm vào hễ từ khổng lồ be, còn phân từ 2 giữ lại nguyên.

to be made of:Được làm bởi (Đề cập đến làm từ chất liệu làm bắt buộc vật)

Ví dụ: This tableis made ofwood

to be made from:Được tạo sự từ (đề cập cho việc nguyên liệu bị chuyển đổi khỏi trạng thái ban đầu để tạo ra sự vật)

Ví dụ: Paperis made fromwood

to be made out of:Được làm bằng (đề cập cho quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This cakewas made out offlour, butter, sugar, eggs và milk.

to be made with:Được làm cho với (đề cập đến chỉ một trong những nhiều gia công bằng chất liệu làm đề xuất vật)

Ví dụ: This soup tastes good because itwas made witha lot of spices.

5. Sáng tỏ 2 hễ từ marry với divorce vào 2 thể câu chủ động và câu bị động.

Khi không có tân ngữ thì người Anh ưa cần sử dụng get maried với get divorced trong dạng informal English.

Lulu và Joegot mariedlast week. (informal)

➤ Lulu and Joemarriedlast week. (formal)

After 3 very unhappy years theygot divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years theydovorced. (formal)

Saumarrydivorcelà một tân ngữ thẳng thì không tồn tại giới từ:To mary / divorce smb

Shemarried a builder.

Andrewis going to lớn divorce Carola

To be/ get married/ to smb(giới trường đoản cú “to” là bắt buộc)

Shegot married khổng lồ her childhood sweetheart.

Hehas been married to Louisafor 16 years & he still doesn’t understand her.

Dạng đặc biệt trong câu bị động(Passive voice)

*

1. Câu Bị động (Passive voice) với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như:

give(đưa),lend(cho mượn),send(gửi),show(chỉ),buy(mua),make(làm),get(cho), …

Thì ta sẽ có 2 câu bị động(Passive voice)

Ví dụ 1 về câu thụ động với động từ 2 tân ngữ

I gavehiman apple.(Tôiđã cho anh ấymột quả táo.)

O1 O2

➤ An táo bị cắn dở was given to lớn him.(Một trái táođã đượctrao đến anh ta.)

➤ He was given an táo khuyết by me.(Anh tađã được tôi traocho một quả táo)

Ví dụ 2:He sendshis relative a letter.

➤ His relativewas senta letter.

➤ A letterwas sentto his relative (by him)

2. Câu thụ động (Passive voice) của những động tự tường thuật

Các đụng từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: nhà ngữ; S': chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S' + V' + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + lớn V'

People say that he is very rich.→ Heis said lớn bevery rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'

People say that he is very rich.→It's said thathe is very rich.

Câu nhờ vào vả với những động từhave, get, makecó thể được đổi sang câu bị động(Passive voice) cùng với cấu trúc

3. Câu chủ động (active voice) là câu nhờ vả

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomashasa cup of coffeeboughttby his son.(Thomas nhờ đàn ông mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to cutby the hairdresser.(Suzy nhờ vào thờ làm cho tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone)

Shally gets her husband to clean the kitchen for her.→ Shallygetsthe kitchencleanedby her husband.(Shally nhờ ông xã dọn giúp nhà bếp)

4.Câu chủ động (Passive voice) là câu hỏi

- Thể tiêu cực của câu hỏi Yes/No

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S' + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room?→Isyour roomcleaned(by you)?(Con vẫn dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S' + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook lớn my desk?→ Can you notebookbe broughtto my desk?(Em hoàn toàn có thể mang vở lên nộp cho tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S' + be + V3/-ed + by + O'?

Can you move the chair?→ Can the chairbe moved?(Chuyển cái ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S' + been + V3/-ed + by + O'?

Has she done her homework?→Hasher homeworkbeen done(by her)?(Con bé đã làm bài tập ngừng chưa?)

5. Câu thụ động (Passive voice) với các động trường đoản cú chỉ quan tiền điểm, ý kiến

Một số hễ từ chỉ quan lại điểm chủ ý thông dụng là:think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi bạn nghĩ anh ta mang cắp tiền của mẹ anh ta.)

➤It is thoughtthat he stole his mother’s money.

➤He is thought to lớn have stolenhis mother’s money.

6. Câu Bị động (Passive voice) với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của con người như:see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving.(nhìn/xem/nghe… ai đó đang có tác dụng gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy một trong những phần của hành vi hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành vi khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football.(Anh ta nhìn thấy họ sẽ đá bóng.)

➤ Theywere watched playingfootball.(Họ được nhìn thấy sẽ đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V.(nhìn/xem/nghe ai đó có tác dụng gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu mang đến cuối.

Ví dụ:

-I heard her cry.(Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤Shewas heard lớn cry.(Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động:V + O + …Bị Động:Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your penbe putdown. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể đậy định:

Chủ động:Do not + V + O + …Bị động:Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: bởi vì not take this item. → Let this itemnot be taken. (Không lấy sản phẩm này)

Một số lỗithường mắc phải lúc viết câu bịđộng

Trong khi tham gia học câu bị động, các em thường gặp lỗi lúc chuyển đổi câu, viết lại câu trong những trường đúng theo sau:

Tân ngữ của câu chủ động là một cụm giới từ phải được chuyển đổi thành chủ ngữ của câu bị động.

Eg: They must take care of books borrowed from the library. ( Active )

Trong trường hợp này học sinh thường nhầm lẫn và xác định sai tân ngữ của câu chủ động.

Trong ví dụ này các em sẽ xác định “books borrowed” làm chủ ngữ đến câu bị động

=> Books borrowed must be taken care of from the library. (Passive).

Trong câu này chuyển đổi không đúng bởi vì “from” là một giới từ nối “books borrowed” và “the library”, theo văn phạm thì “cụm giới từ” thường ko tách rời nhau.

Để chuyển đổi đúng, ta phải lấy cụm giới từ “books borrowed from the library” làm chủ ngữ cho câu bị động.

Ta phải viết: Books borrowed from the library must be taken care of.

Không dùng tân ngữ là một “cụm trạng từ chỉ chỗ chốn” ở câu chủ động để đổi thành chủ ngữ ở câu bị động.

Eg: Jack felled a tree in the garden. ( Active )

Tôi thấy học sinh thường chuyển đổi như sau: A tree in the garden was felled by Jack. ( không nên )

Ta phải đổi: A tree was felled in the garden by Jack. ( Pasive ) – (Đúng)

Chú ý: Cụm trạng từ chỉ vị trí chốn luôn luôn phải được đặt liền sát trước By+O ở câu bị động.

Trường hợp câu có đại từ quan hệ:

Đối với thể loại này rất phức tạp, các em thường khó hiểu và ko biết phải làm như thế nào cho đúng?

Thường các tài liệu chỉ có đáp án mà ko có công thức chuyển đổi, đường chứng minh để dẫn đến kết quả thì lại không có.

Trong quá trình giảng dạy, tôi đã giúp học sinh tìm cách giải như sau:Eg: I’ve just received the letter which he sent me yesterday.(Active)Đây là câu chủ động có sử dụng đại từ quan hệ “Which” đóng vai trò làm tân ngữ, chúng ta tiến hành như sau:-Trước hết chúng ta tách câu phức ở bên trên thành hai câu đơn.I’ve just received the letter(a). He sent me the letter yesterday(b).– Đổi hai câu (a), (b) lịch sự bị động:

The letter has just been received(a). The letter was sent khổng lồ me yesterday(b).

-Cuối cùng dùng đại từ quan liêu hệ “Which để nối câu (a),(b) thành một câu, ta có đáp án đúng như sau:

The letter which was sent to me yesterday has just been received.(Passive)

Cần phân biệt giữa đại từ đóng vai trò tân ngữ và cụm trạng từ chỉ thể cách lúc xác định tân ngữ ở các câu chủ động.

Ở trường hợp này nếu học sinh dịch không nên không chính xác thì sẽ xác định tân ngữ của câu chủ động sai.Eg: A machine could bởi this much more easily.(Active).( trong ví dụ này, cụm trạng từ chỉ thể cách “this”: việc này, điều này,…..). Ta có đáp án đúng: This could be done much more easily by a machine. (Passive)Trái lại, học sinh thường xác định tân ngữ ở câu chủ động ko đúng yêu cầu các em thường chuyển là: This much more easily could be done by a machine.

Cần đặt đúng vị trí các trạng từ ở câu bị động:Phần này khi làm bài các em thường lúng túng không biết đặt ở đâu, đặt vòa vị trí nào mang đến đúng?Vị trí các trạng từ thường được đặt như sau:– Trạng từ chỉ sự hoạt động thường được đặt giữa Be + P2.– Trạng từ chỉ vị trí chốn thường được đặt trước By + O.– Trạng từ chỉ thời gian thường được sau By + O.Eg 1:They often clean the classroom in the morning.(Active)The classroom is often cleaned in the early morning. (Passive – đúng)Có trường hợp một số học sinh không nắm được quy tắc trên sẽ làm:The classroom is cleaned often in the early morning. (Passive – sai)Eg 2:Miss Hoa is building this restaurant in the park. (Active)This restaurant is being built in the park by Miss Hoa. (Passive – đúng)Adv of placeMột số học sinh vì không nắm được quy tắc trên đã đặt trạng từ ko đúng vị trí:This restaurant is being built by Miss Hoa in the Park.(Passive – sai)Tương tự quy tắc bên trên đối với trạng từ chỉ thời gian.

Khi chủ ngữ của câu chủ động là: Noone, Nobody,…– lúc đổi sang trọng bị động ta phải dùng thể phủ định.Eg: Noone swept this street last week. (Active)This street wasn’t swept last week. (Passive – đúng)Học sinh không hiểu cách dùng Noone, Nobody (mặc dù nó dùng với câu khẳng định nhưng diễn tả ý phủ định), các em vẫn chuyển như sau:This street was swept last week. (Passive – sai)Chú ý: lúc câu chủ động, chủ ngữ vẫn dùng Noone, Nobody như trên nhưng lại tân ngữ đứng sau động từ là tiếng “anything” thì đổi sang câu bị động ta phải chuyển “anything” => “nothing”.Eg: Noone can vị anything unless the police arrive. (Active) Nothing can be done unless the police arrive. (Passive – đúng)(Nothing dùng vào câu khẳng định)

Cần phân biệt ngữ cảnh để chọn câu bị động:– Đối với một số động từ như: enjoy, advoid, admit, finish, deny + V-ing (Active)/ being + P2.– khi làm bài tập nếu học sinh ko phân biệt ngữ cảnh câu dẫn thì dễ nhầm lúc chọn đáp án, thường chọn lịch sự dạng chủ động.Eg: The children…………..to the zoo.A.were enjoyed taken C. Enjoyed being takenB.were enjoyed taking D. Enjoyed taking( Đáp án C là đúng )

Lưu ý động từ “get” thỉnh thoảng được gắng thế mang đến động từ “to be” vào câu bị động:Eg: Lots of postmen …………….by dogs.A. Bite B. Bit C. Get bitten D. Bitting

Tránh nhầm lẫn khi dùng giới từ “by” hoặc “with”:– Đối với dạng bài tập trắc nghiệm về chọn giới từ vào câu bị động, học sinh cần chú ý giới từ “by” dùng để chỉ người gây nên tác nhân đối với hành động.Eg: A tuy nhiên can be sung ……………….her.A. With B. By C. In D. For( Đáp án B là đúng )– Giới từ “with” đi với từ dùng để chỉ phương tiện, công cụ.Eg: A letter is written ……………….a pen.A. By B. In C. For d. With( Đáp án B là đúng – học sinh thường chọn nhầm đáp án A ).

50 Ví dụ chuyển từ câu chủ động sangcâu bài bác tập thụ động (Passive Voice)

*

1/ Tom delivers the mail every day

---> the mail is delivered every day by Tom

2/ Fire destroyed that house

----> that house was destroyed by fire

3/ Bob took that book from the desk

----> that book was taken from the desk by Bob

4/ Barbara will eat the cake

----> the cake will be eaten by Barbara

5/ Beth has finished the report

----> the report has been finished by Beth

6/ The police easily captured the thief

----> the thief was easily captured by the police

7/ The students attended the lecture

----> the lecture was attended by the students

8/ The movie disappointed us very much

---> we were disappointed very much by the movie

9/ Mr. John manages the export division

----> the export division is managed by Mr.John

10/ John returned the money last night

---> the money was returned last night by John

11/ The teacher corrects our exercises

---> our exercises are corrected by the teacher

12/ They started a nhảy đầm class last week

---> a khiêu vũ class was started last week by them

13/ Mr. Smith saw the accident

---> the accident was seen by Mr.Smith

14/ Somebody has taken my briefcase

---> my briefcase has been taken

15/ The teacher returned our written work khổng lồ us

---> our written work was returned to lớn us by the teacher

16/ She has finished the report by noon

---> the report has been finished by noon by her

17/ The mad dog bit the little boy

---> the little boy was bitten by the mad dog

18/ The police have arrested five suspects

----> five suspects have been arrested by the police

19/ The doctor ordered him khổng lồ take a long rest

----> he was ordered to lớn take a long rest by the doctor

20/ Lightning struck the house

---> the house was struck by lightning

21/ They can’t make tea with cold water

--> Tea can't be made with cold water by them

22/ The chef engineer was instructing all the workers of the plant

--> all the workers of the plant were being instructed by the chef engineer

23/ Some body toàn thân has taken some of my books away

--> some of my books have been taken away

24/ They will hold the meeting before May Day

--> the meeting will be held by them before May day

25/ They have to lớn repair the engine of the car

--> the engine of the car has lớn be repaired by them

26/ The boys broke the window & took away some pictures

--> the window was broken & some pictures were taken away by the boys

27/ People spend a lot of money on advertising everyday

--> a lot of money is spent on advertising (by the people) everyday

28/ They may use this room for the classroom

--> this room may be used for the classroom by them

29/ The teacher is going to lớn tell a story

--> a story is going lớn be told by the teacher

30/ Mary is cutting the cake with a sharp knife

--> the cake is being cut with a sharp knife by Mary

31/ The children looked at the women with a red hat

--> the women with a red was looked hat by the children

32/ They have provided the victims with food và clothing

--> the victims have been provided with food & clothing (by them)

33/ People speak English in almost every corner of the world

--> english is spoken in almost every corner of the world by the people

34/ You mustn’t use this machine after 5: 30 p.m

--> this machine mustn't be used by you after 5:30 p.m

35/ Luckily for me, they didn’t gọi my name

--> luckily for me, my name wasn't called by them

36/ After class, one of the students always erases the chalkboard

--> after class, the chalkboard is always erased by one of the students

37/ You must clean the wall before you paint it

--> the wall must be cleaned before you paint it

+) Hoặc tiêu cực cả thì “The wall must be cleaned before it is painted”.

38/ They told the new pupil where khổng lồ sit

--> the new pupil was told where to lớn sit by them

39/ I know that they had told him of the meeting

--> I know that he had been told of the meeting by them

40/ Nobody has ever treated me with such kindness

(Câu bị động ở thì bây giờ hoàn thành)

-->I have been ever treated with such kindness

41/ No one believes his story

(Câu bị động với công ty từ là no one)

-->His story is believed by no one.

42/ A sudden increase in water pressure may break the dam

--->.The dam may be broken by a sudden increase in water.

43/ We must take good care of books borrowed from the library

(Câu thụ động với đụng từ take)

----> Books borrowed from the library must be taken good care of

44/ A man I know told me about it

----> I was told about it by a man I know.

45/ We can never find him at trang chủ for he is always on the movie

(Câu tiêu cực ở thì lúc này đơn)

----> He can never be found at home for he is always on the movie.

46/ They use milk for making butter & cheese

(Câu thụ động ở thì bây giờ đơn)

----> Milk is used for making butter & cheese..

47/ Science and technology have completely changed human life(Câu tiêu cực ở thì hiện tại hoàn thành)

----> Human life has been changed completely by Science và technology.

48/ John used to lớn visit Mr. Cole at weekends(Câu thụ động với used to)

----> Mr. Cole used to be visited by John at weekends.

49/ Weeds cover the riverbank(Câu tiêu cực ở thì bây giờ đơn)

----> The riverbank is covered by weeds

50/ Smoke filled the room (Câu thụ động ở thì quá khứ đơn)

--->The room was filled by smoke. (ta dùng "filled with" chứ ko cần sử dụng "filled by" vào câu này ^^ )

*Lưu ý:

By + agent luôn luôn luôn đứng cuối câu. Tuy nhiên khi có xuất hiện advs of time / advs of place thì nên để by + agent trước loại adv đó.

* Những chỗ nào xuất hiện tại 'by them/ people...' trong bài làm thì nên bỏ đi.

* khi xuất hiện trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn thì phải để cuối câu. Đừng mang đến nó chui vô giữa phần đang rất được bị đụng và phần agent (by....)

Bài tập về câu bị động(Passive voice)

*

Để rèn luyện kỹ năng thể thụ động trong tiếng Anh họ đã học tập ở trên. Bây giờ các các bạn cùng làm một trong những bài tập sau cùng hãy chất vấn lại đáp án bài xích tập đã có tác dụng ở bên dưới nhé! ( giữ ý: không xem đáp án trước lúc làm bài tập)

Bài 1: chuyển câu sau sang câu bị động(Passive voice)

1. John gets his sister to clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: cho dạng đúng của động từ vào ngoặc

1. Toshico had her oto (repair).............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type)..................her paper.

3. Wegotour house (paint).................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students(write )................... A composition.

5. Markgothis transcripts (send)................... To lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut)......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have theporter (carry)...........................his luggage to his car?

Đáp án

Bài 1:

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her oto washed tomorrow.

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. To type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Bài 3: Chuyển các câu sau quý phái câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother.She lends her friend his new dress.He left his relatives seven million dollars.The cửa hàng manager handed these gifts lớn the customer.The board of directors awarded the first prize lớn the outstanding employee.Has she sent the christmas cards lớn her family?We gave Anna some apples & some rose flowers.My father moved the fridge to the second floor.My mother bought some cups of coffee khổng lồ the visitors in the kitchen.The manager didn’t take the lưu ý to the assistant.

Bài 4: phân tách dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

Brian had his oto (repair) ………….. By a mechanic.John got David (type) ……………… his paper.We got our house (paint) ……………… last month.Dr James is having the students (write ) ………………. A compositionLaura got her transcripts (send) ………………. To lớn the university.Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow.Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage to lớn her car?

Đáp án:

Bài 3:

This air ticket was ordered for Emma’s mother.Her new dress are lent lớn her friends (by her).Seven million dollars was left to his relatives (by him).These gifts were handed to lớn the customer (by the shop manager).The first prize was awarded to lớn the outstanding (by the board of directors).Have the christmas cards been sent khổng lồ her family?Ann was given some apples & some rose flowers (by us).The fridge was moved to lớn the second floor (by my father).Some cups of coffee were brought lớn the visitors in the kitchen (by my mother).The chú ý wasn’t taken khổng lồ the assistant (by the manager).

Bài 4:

repairedto typepaintedwritesentcutcarry

Bài Tập nâng cấp về câu thụ động - Khuyên sử dụng cho cử tử IELTS

*

Exercise 1: Chuyển các câu sau lịch sự câu bị động.

1. The waiter brings me this dish.

2. Our friends send these postcards to lớn us.

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

5. She showed her ticket to the airline agent.

6. Jim baked this cake yesterday.

7. They are going to buy a new apartment next year.

8. The shop assistant handed these boxes to lớn the customer.

9. The board awarded the first prize khổng lồ the reporter.

10. Have you sent the Christmas cards khổng lồ your family?

11. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

12. Tom will give Anna a ride khổng lồ school tomorrow.

13. They keep this room tidy all the time.

14. We gave Ann some bananas and some flowers.

15. They moved the fridge into the living room.

Exercise 2: đưa các câu hỏi sau lịch sự câu bị động.

1. When will you bởi vì the work?

2. How are you going to giảm giá khuyến mãi with this problem?

3. How do you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Exercise 3: mang đến dạng đúng của những động từ tiếp sau đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động) để tạo ra thành một bài xích IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.

*

The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, & the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

Voir plus: Những Hình Ảnh Chào Buổi Sáng Đẹp Nhất, Hình Ảnh Chào Buổi Sáng

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)____________ to size a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, & cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand and water. Khổng lồ be exact, concrete (10-consist)_______________ of một nửa gravel, 25% sand, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer. ĐÁP ÁN

Exercise 1

1. This dish is brought khổng lồ me by the waiter.

2. These postcards are sent lớn us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown lớn the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going to lớn be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the shop assistant. HoặcThe boxes were handed to customer by the cửa hàng assistant.

9. The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent to your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride khổng lồ school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas & some flowers by us.

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

1. When will the work be done?

2. How is this problem going khổng lồ be dealt with?

3. How is this amount of money spent?

4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.

5. How was the lost man found by the police?

Exercise 3

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

81 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG với CHỦ ĐỘNG

I.Chuyển các câu sau lịch sự câu bị động

1. Mary types letters in the office.

2. His father will help you tomorrow.

3. Science & technology have completely changed human life.

4. Peter broke this bottle.

5. They are learning English in the room.

6. Nothing can change my mind.

7. No one had told me about it.

8. I don’t know her telephone number

9. My students will bring the children home.

10. They sent me a present last week.

11. She gave us more information.

12. The chief engineer was instructing all the workers of the plan.

13. They can’t make tea with cold water.

14. Somebody has taken some of my books away.

15. They will hold the meeting before May Day.

16. They have khổng lồ repair the engine of the car.

17. The boys broke the window & took away some pictures.

18. People spend a lot of money on advertising every day.

19. Teacher is going to lớn tell a story.

20. Mary is cutting a cake with a sharp knife.

21. The children looked at the woman with a red hat.

22. They have provided the victims with food and clothing.

23. People speak English in almost every corner of the world.

24. You mustn’t use this machine after 5:30 p.m.

25. After class, one of the students always erases the chalk board.

II. Chuyển câu hỏi dạng đảo Có /Không TỪ CHỦ ĐỘNGsang câu bị động

26. Bởi they teach English here?

27. Will you invite her to your wedding party?

28. Has Tom finished the work?

29. Did the teacher give some exercises?

30. Have they changed the window of the laboratory?

31. Is she going khổng lồ write a poem?

32. Is she making big cakes for the party?

33. Are the police making inquires about the thief?

34. Must we finish the kiểm tra before ten?

35. Will buses bring the children home?

36. Have you finished your homework?

III. ĐỔI các câu hỏi bắt đầu bằng trường đoản cú hỏi “H/WH” sau từ nhà độngsang câu bị động

37. Why didn’t they help him?

38. How many games has the team played?

39. Where vì people speak English?

40. Who are they keeping in the kitchen?

41. How can they xuất hiện this safe?

42. What books are people reading this year?

43. How did the police find the lost man?

44. Who look after the children for you?

45. How long have they waited for the doctor?

46. What time can the boys hand in their papers?

47. Who lend you this book?

48. How many marks does the teacher give you?

IV. Đổi các câu có 2 tân ngữ sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

49. They paid me a lot of money to bởi the job.

50. The teacher gave each of us two exercise books.

51. Someone will tell him that news.

52. They have sent enough money khổng lồ those poor boys.

53. They have given the women in most countries in the world the right to lớn vote.

V. Đổi những câu với cồn từ tường thuật sau từ chủ động sang câu bị động

54. They think that he has died a natural death.

55. Some people believe that 13 is an unlucky number.

56. They say that John is the brightest student in class.

57. They reported that the President had suffered a heart attack.

58. I knew that they had told him of the meeting.

59. They declared that she won the competition.

60. They rumored the man was still living.

61. People think that Jack London’s life và writing’s represent the American love of adventure.

62. They reported that the troops were coming.

63. People believed that the earth stood still.

VI. Chuyển những câu với cồn từ chỉ thừa nhận thức sau từ dữ thế chủ động sang câu bị động

64. I have heard her sing this tuy vậy several times.

65. People saw him steal your car.

66. The teacher is watching the work.

67. He won’t let you vì chưng that silly thing again.

68. People don’t make the children work hard.

69. They made him work all day.

70. The detective saw the woman putting the jewelry in her bag.

71. The terrorists made the hostages lie down.

72. Police advise drivers to lớn use an alternative route.

73. She helps me to vị all these difficult exercises.

VII. Cho dạng đúng của cồn từ trong ngoặc (chủ đụng hay bị động)

74. Toshico had her oto (repair)by a mechanic.

75. Ellen got Marvin (type)her paper.

76. We got our house (paint)last week.

77. Dr Byrd is having the students (write )a composition.

78. Mark got his transcripts (send)to the university.

79. Maria is having her hair (cut)tomorrow.

80. Will Mr. Brown have the porter (carry)his luggage to his car?

Đáp án 81 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG với CHỦ ĐỘNG

I.câu chủ động và câu bị động

1. Letters are typed in the office by Mary.

2. You’ll be helped by his father tomorrow.

3. The human life has completely been changed with science và technology.

4. This bottle was broken by Peter.

5. English is being learnt in the room.

6. My mind can’t be changed.

7. I hadn’t been told about it.

8. Her telephone number isn’t known.

9. The children will be brought home by my students.

10. I was sent a present last week.

11. We were given more information.

12. All the workers of the plan were being instructed by the chief engineer.

13. Tea can’t be made with cold water.

14. Some of my books have been taken away.

15. The meeting will be held before May Day.

16. The engine of the car has lớn be repaired.

17. The window was broken and some pictures were taken away by the boys.

18. A lot of money is spent on advertising every day.

19. A story is going khổng lồ be told by teacher.

20. A cake is being cut with a sharp knife by Mary.

21. The woman with a red hat was looked at by the children.

22. The victims have been provided with food and clothing.

23. English is spoken in almost every corner of the world.

24. This machine mustn’t be used after 5:30 p.m.

25. After class, the chalk board is always erased by one of the students.

II.câu chủ động và câu bị động

26. Is English taught here?

27. Will she be invited khổng lồ your wedding party?

28. Has the work been finished by Tom?

29. Were some exercises given by the teacher?

30. Has the window of the laboratory been changed?

31. Is a poem going to lớn be written?

32. Are big cakes being made for the party?

33. Are inquires about the thief being made by the police?

34. Must the demo be finished before ten?

35. Will the children be brought trang chủ with buses?

36. Has your homework been finished?

III.câu dữ thế chủ động và câu bị động

37. Why wasn’t he helped?

38. How many games have been played by the team?

39. Where is English spoken?

40. Who are being kept in the kitchen?

41. How can this be opened safe?

42. What books are being read this year?

43. How was the lost man found by the police?

44. By whom are the children looked after for you?

45. How long has the doctor been waited for?

46. What time can their papers be handed in by the boys?

47. By whom is this book lent?

48. How many marks are given to lớn you by the teacher?

IV.câu chủ động và câu bị động

49. I was paid a lot of money to vày the job.

50. Each of us was given two exercise books by the teacher.

51. He will be told that news.

52. Those poor boys have been sent enough money.

53. The women in most countries in the world have been given the right lớn vote.

V.câu chủ động và câu bị động

54. He is thought khổng lồ have died a natural death.

55. 13 is believed khổng lồ be an unlucky number.

56. John is said lớn be the brightest student in class.

57. The President was reported to have suffered a heart attack.

58. They were known to lớn have told him of the meeting.

59. She was declared khổng lồ win the competition.

60. The man was rumored to be still living.

61. Jack London’s life và writing is thought to represent the American love of adventure.

62. The troops were reported to lớn be coming.

63. The earth was believed to stand still.

VI.câu chủ động và câu bị động

64. She has been heard khổng lồ sing this song several times.

65. He was seen to steal your car.

66. The work is being watched by the teacher.

67. You won’t be let to vày that silly thing again.

68. The children are made to work hard.

69. He was made lớn work all day.

70. The woman was seen putting the jewelry in her bag by the detective.

71. The hostages were made to lie down by the terrorists.

72. Drivers are advised khổng lồ use an alternative route by police.

Voir plus: Làm Gì Để Kiếm Thêm Thu Nhập Tại Nhà, 25 Cách Kiếm Tiền Tại Nhà Trong Đầu Năm 2022

73. I am helped to bởi vì all these difficult exercises.

VII.câu chủ động và câu bị động

74. Repaired

75. To type

76. Painted

77. Write

78. Sent

79. Cut

80. Carry

Trên phía trên là toàn cục kiến thức về câu chủ động và câu bị động!Cảm ơn quý vĩ sẽ đón đọc!